Back

Home

McCulloch uppskattar att du är intresserad av företaget och dess produkter. Vi ber dig om, och uppmuntrar dig till, att läsa dessa Användningsvillkor noggrant innan du använder Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen går du med på att omfattas av Villkoren.


Allmänt

Denna webbplats, och alla dess underordnade webbplatser (tillsammans benämnda ”Webbplatsen”) publiceras och underhålls av Husqvarna AB (publ)/MCCULLOCH eller dess koncernföretag, dotterbolag eller filialkontor (tillsammans benämnda MCCULLOCH). Ditt användande av Webbplatsen omfattas av ett rättsligt bindande avtal mellan dig och MCCULLOCH (”Avtalet”). Nedanstående är Avtalets villkor (”Villkoren”). Genom att använda Webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och godtagit Villkoren och alla relaterade dokument. Det är viktigt att du läser dem noggrant. Om du inte godtar Villkoren och alla relaterade dokument har du inte tillåtelse att använda Webbplatsen.


Licens

Under Villkoren i detta Avtal ger MCCULLOCH dig en icke-exklusiv, icke-överlåtelsebar, begränsad rätt till åtkomst, användning och visning av denna Webbplats och materialet på den. Du lovar att inte på något sätt avbryta eller försöka att avbryta driften av Webbplatsen.

MCCULLOCH ger dig tillåtelse att se och ladda ned informationen (”Materialet”) på Webbplatsen endast för privat, icke-kommersiellt bruk, såvida inget annat anges i <a href="http://newsroom.husqvarna.com/">MCCULLOCH Social Media Newsroom</a>. Denna tillåtelse är inte en överföring av äganderätten till i Material och kopior av Materialet, och omfattas av följande restriktioner: 1) du måste, på alla kopior av det Material som laddas ned, bibehålla all information om upphovsrätt och äganderätt som Materialet innehåller; 2) du får inte ändra Materialet på något sätt och inte heller reproducera eller offentligt visa upp, framföra eller distribuera, eller på annat sätt använda eller dela med dig av det för någon typ av offentligt eller kommersiellt syfte; och 3) du får inte överföra Materialet till någon annan person såvida du inte har meddelat denne om, och denne går med på att godta, de förpliktelser som dessa Villkor för med sig. Du förpliktigar dig att godta alla ytterligare restriktioner som visas på Webbplatsen, eftersom den då och då uppdateras.


Användargaranti

Du garanterar att du kommer att använda Webbplatsen i enlighet med dessa Villkor inklusive reglerna och bestämmelserna under detta Avtal och följa alla befintliga och framtida principer och regler för Webbplatsen. Du förpliktigar dig till att inte använda Webbplatsen för att: (a) vidarebefordra spam eller oombedd kommunikation; (b) utge dig för att vara MCCULLOCH eller någon annan eller låta tredje part utge sig för att vara du; (c) förfalska sidhuvuden eller på annat sätt manipulera identifierare i syfte att dölja härkomsten av något innehåll som offentliggörs på Webbplatsen; (d) förvränga din relation till en person eller enhet; (e) agera på ett sätt som inverkar negativt på andra användares möjlighet att använda Webbplatsen; (f) delta i aktiviteter som k(e) agera på ett sätt som inverkar negativt på andra användares möjlighet att använda Webbplatsen; (f) delta i aktiviteter som strider mot tillämplig lagstiftning; (g) lägga upp eller vidarebefordra någon typ av material som på något sätt strider mot eller gör intrång i andras rättigheter eller som är olagligt, oriktigt, ärekränkande, vulgärt eller på annat sätt anstötligt eller som innehåller någon typ av marknadsföring eller kontaktsökande med avseende på produkter eller tjänster, eller (h) samla in eller lagra personuppgifter om andra användare såvida det inte specifikt godkänts av dessa användare.


Integritet

Information om MCCULLOCHs integritetspraxis och insamling och behandling av personlig information finns i MCCULLOCHs Integritetspolicy. Du godkänner att dina uppgifter och din personliga information används i enlighet med MCCULLOCHs Integritetspolicy.


Ändringar

MCCULLOCH förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, när som helst och utan föregående meddelande helt eller delvis ändra, lägga till delar i och ta bort delar av detta Avtal. Ändringar i detta Avtal börjar gälla då de publiceras på Webbplatsen. Ditt fortsatta användande av Webbplatsen efter att någon typ av ändring gjorts i detta Avtal räknas som ett godkännande av dessa ändringar.


Immateriella rättigheter

Du bekräftar och samtycker till att alla immateriella rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, know-how, konfidentiell information, databasrättigheter och rättigheter vad gäller varumärken och konstruktioner, oavsett om de är inregistrerade eller inte) på Webbplatsen tillhör MCCULLOCH eller deras licensgivare. All goodwill och alla immateriella rättigheter som är kopplade till utnyttjandet av sådana immateriella rättigheter som tillhör MCCULLOCH ska tillfalla MCCULLOCH. Denna Webbplats, inklusive allt Material, är skyddat av upphovsrätt och av världsomspännande upphovsrättslagstiftning och fördragsbestämmelser. Du förbinder dig att efterleva alla upphovsrättslagar som finns i världen när du använder denna Webbplats, inklusive allt Material, och att förhindra all typ av obehörig kopiering av Materialet. MCCULLOCH ger dig inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter i anslutning till några patent, designer, varumärken, upphovsrätter eller lagstiftning gällande företagshemligheter. Du godkänner och godtar att du inte kommer att, och inget i dessa Villkor ger dig rätten att, använda MCCULLOCHs varumärken, varumärkesnamn, servicemärkningar, logotyper, domännamn eller andra utmärkande varumärkesegenskaper utom dem som uttryckligen anges I MCCULLOCHs Varumärkeslista.

Notera att all information, alla oombedda förslag, idéer eller andra bidrag kommer att anses som icke konfidentiella och ej enskilt ägda. Genom att skicka information eller material, förutom i form av en Patentinformationsdeklaration enligt beskrivning i MCCULLOCH Policy Regarding Consideration of Unsolicited Ideas ger du MCCULLOCH obegränsad, royaltyfri, oåterkallelig och världsomspännande licens att använda, reproducera, visa upp, modifiera, vidarebefordra och distribuera detta material eller denna information, och du godkänner också att MCCULLOCH har rätt att använda alla typer av idéer, koncept, know-how eller tekniker som du skickar till oss i vilket syfte det vara må. För mer information, se MCCULLOCHs policy gällande behandling av oombedda idéer.


Programvara

All programvara som kan vara tillgänglig för nedladdning från denna webbplats (”Programvaran”) är arbete med upphovsrätt som tillhör MCCULLOCH och/eller deras leverantörer.

Användandet av programvaran omfattas av villkoren i slutanvändaravtalet som medföljer eller ingår I Programvaran (”Licensavtal”). Såvida inget annat framgår av Licensavtalet är Programvaran endast tillgängliggjord för nedladdning för att användas av slutanvändare. All typ av reproducering eller omdistribuering av Programvaran som inte sker i enlighet med Licensavtalet kan leda till straffrättsliga påföljder.

UTAN BEGRÄNSNING AV OVANSTÅENDE ÄR KOPIERING ELLER REPRODUCERING AV PROGRAMVARAN TILL ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR VIDARE REPRODUCERING ELLER OMDISTRIBUERING UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN.

PROGRAMVARAN GARANTERAS, OM ALLS, ENDAST I ENLIGHET MED VILLKOREN I LICENSAVTALET. FÖRUTOM DEN GARANTI SOM FRAMGÅR AV LICENSAVTALET FRÅNSÄGER SIG MCCULLOCH HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR MED AVSEENDE PÅ PROGRAMVARAN, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR GÄLLANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, RÄTTSANSPRÅK OCH ICKE-INTRÅNG.


Andra webbplatser

För att underlätta för dig kan denna webbplats ha länkar till webbplatser på Internet som ägs, publiceras och underhålls av tredje part. MCCULLOCH är inte förpliktigade att övervaka eller granska innehållet på sådana webbplatser som ägs av tredje part. MCCULLOCH kan heller inte hållas ansvariga för riktigheten och tillförlitligheten på sådana webbplatser.


Externa länkar till Webbplatsen

Alla länkar till Webbplatsen måste vara skriftligen godkända av MCCULLOCH, förutom att MCCULLOCH ger sitt medgivande till länkar i vilka: (i) länken är en endast textbaserad länk som endast innehåller namnet ”MCCULLOCH” och inte innehåller något av MCCULLOCHs eller dess licensierade samarbetspartners egenägda varumärken; (ii) länken endast ”pekar” mot www.MCCULLOCH.com och inte några undersidor; (iii) länken, när den aktiveras av en användare, visar webbplatsen i helskärm i ett helt fungerande och navigerbart webbläsarfönster, och inte inom en ”ram” på den Webbplats som länken går till; och (iv) att länkens utseende, placering och andra aspekter varken kan ge det felaktiga intrycket att en enhet eller dess aktiviteter eller produkter är sammankopplade med eller sponsras av MCCULLOCH eller vara av sådan natur att de skadar eller undergräver den goodwill som är kopplad till MCCULLOCHs eller dess filialer. MCCULLOCH förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, återkalla detta medgivande till länkning.


Uteslutande av indirekta garantier

Trots att omsorg lagts på att säkerställa att informationen på Webbplatsen är korrekt och att Webbplatsen fortlöpande finns tillgänglig, tar MCCULLOCH inget ansvar för detta. MATERIALET KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER OCH TYPOGRAFISKA FEL. MCCULLOCH GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN HOS MATERIALET ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN I NÅGON TYP AV RÅD, ÅSIKT, UTTALANDE ELLER ANNAN INFORMATION SOM VISAS PÅ ELLER DISTRIBUERAS VIA WEBBPLATSEN. DU BEKRÄFTAR ATT DET ÄR PÅ EGEN RISK SOM DU LITAR PÅ SÅDANA ÅSIKTER, RÅD, UTTALANDEN, PM ELLER SÅDAN INFORMATION. ALLT INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I DET SKICK DET ÄR DÅ DET TILLGÄNGLIGGÖRS. MCCULLOCH AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA FORMER AV REPRESENTATION ELLER GARANTIER AV ALLA SLAG, SÅVÄL DIREKTA SOM INDIREKTA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ICKE-INTRÅNG ELLER VAD GÄLLER DRIFTEN AV DENNA WEBBPLATS ELLER INNEHÅLLET. MCCULLOCH GARANTERAR INTE OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER BETRÄFFANDE DENNA WEBBPLATS SÄKERHET. DU GODKÄNNER ATT ALL INFORMATION SOM SKICKAS KAN AVLYSSNAS ELLER LÄSAS AV OBEHÖRIGA. MCCULLOCH GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN ELLER DE SERVRAR FRÅN VILKA DENNA WEBBPLATS TILLGÄNGLIGGÖRS ELLER ELEKTRONISKA MEDDELANDEN SOM SKICKAS FRÅN MCCULLOCH ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA ELEMENT. ALLA SÅDANA UTFÄSTELSER, GARANTIER OCH VILLKOR ÄR UNDANTAGNA FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN FÖRHINDRAR SÅDANA UNDANTAGANDEN. DETTA UNDANTAGANDE AV INDIREKTA GARANTIER GÄLLER OCKSÅ MED AVSEENDE PÅ ALLA WEBBPLATSER TILLHÖRANDE TREDJE PART.

Information som publiceras på webbplatsen kan innehålla referenser eller korsreferenser till MCCULLOCH-produkter, MCCULLOCH-tjänster etc. som inte har annonserats eller inte finns tillgängliga i ditt land. Riktigheten i sådan information kan inte garanteras, särskilt eftersom denna information kan komma att ändras, omfattas av specifika krav eller tillgänglighet och sådana referenser implicerar inte att MCCULLOCH avser att annonsera sådana produkter, tjänster etc. i ditt land. Kontakta din lokala återförsäljare för fullständig information gällande de produkter, tjänster etc. som kan vara tillgängliga för dig och för beställning. MCCULLOCH förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera, lägga till och/eller dra tillbaka produkter, tjänster etc.


Ansvarsbegränsning

INTE I NÅGOT FALL SKA MCCULLOCH HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, FÖLJANDE, STRAFFRÄTTSLIG, SÄRSKILD ELLER OFÖRUTSEDD SKADA (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VERKSAMHET, KONTRAKT, INTÄKTER, DATA, INFORMATION ELLER VERKSAMHETSAVBROTT) SOM BEROR PÅ, UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, DENNA WEBBPLATS ELLER INNEHÅLLET ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR, ÄVEN OM MCCULLOCH HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. FÖRUTOM DE VILLKOR SOM FRAMGÅR HÄR KAN MCCULLOCH ALDRIG HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA FEL, ORIKTIGHETER, UTELÄMNANDEN ELLER ANDRA DEFEKTER, OLÄGLIGHETER ELLER OBEHÖRIGHETER I NÅGON INFORMATION PÅ DENNA WEBBPLATS. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING SKA OCKSÅ GÄLLA MED AVSEENDE PÅ WEBBPLATSER TILLHÖRANDE TREDJE PART.


Jurisdiktion

Denna Webbplats styrs, drivs och administreras av MCCULLOCH från koncernens kontor i Sverige. MCCULLOCH gör inga utfästelser om att materialet på denna Webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser utanför Sverige. Det är förbjudet att besöka denna Webbplats från områden där Webblatsens innehåll är olagligt. Om du besöker denna Webbplats då du befinner dig utanför svensk mark, ansvarar du själv för att följa all lokal lagstiftning. Detta Avtal omfattas av svensk lagstiftning, utan att detta inverkar på bestämmelserna i Avtalet gällande lagstridigheter. Förvaltningsrätten i Stockholm har exklusiv befogenhet i första instans om någon dispyt uppstår gällande detta Avtal.

Detta uppdaterades senast den 09/03/11.

Personuppgiftshantering

McCulloch har skapat denna integritetspolicy för att visa vårt starka engagemang för integritet. Nedan beskrivs våra metoder för informationsinsamling och -spridning för denna webbplats. www.mcculloch.biz.

På McCulloch vill vi ge dig så mycket kontroll som möjligt över dina personuppgifter; för oss är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker denna webbplats. Det finns dock tillfällen när vi behöver information från dig. Den information du kan komma att ge oss, inklusive din e-postadress, används på följande sätt.

Om du lämnar personuppgifter för att få information tillbaka från oss – exempelvis broschyrer och kataloger – samlar vi in och lagrar dessa uppgifter. Informationen gör det möjligt för oss att svara på dina frågor.

Vi säljer inte den information vi samlat in och lagrat om dig vidare.

Webbplatsen kan ha länkar till andra webbplatser än McCullochs. McCulloch ansvarar inte för hur sådana webbplatser hanterar personuppgifter.

Statistik och cookies

McCulloch samlar också in viss information om din maskinvara och programvara. I denna information kan följande ingå: din IP-adress, din webbläsare, ditt operativsystem, ditt domännamn, åtkomsttid och adresser till refererande webbplatser. Denna information används för driften av tjänsten, för att upprätthålla tjänstens kvalitet, för att ge oss generell statistik om hur webbplatsen används, för att hjälpa oss att skapa och publicera innehåll som är relevant för dig och för att låta dig få åtkomst till delar av webbplatsen som har begränsad åtkomst.

McCulloch samlar också in information om vilka sidor våra kunder besöker på webbplatsen. Besöksdata för denna webbplats identifieras endast med ett unikt ID-nummer, och det sammanlänkas aldrig med dina personuppgifter.

När någon besöker webbplatsen placeras en cookie på kundens maskin (om kunden accepterar cookies) eller så läses cookien om kunden har besökt webbplatsen tidigare. En användning av cookies är att hjälpa oss att samla in besöksstatistik för webbplatsen så som beskrivits ovan.

Integritetspolicy

Husqvarna uppskattar att du är intresserad av företaget och dess produkter. Vi uppmuntrar starkt att du noggrant läser denna Integritetspolicy innan du använder denna webbplats och eventuella underordnade webbplatser (tillsammans benämnda ”Webbplatsen”). Denna Integritetspolicy anger vilken slags information McCulloch (publ)och deras koncernföretag, dotterbolag och filialer (tillsammans benämnda HUSQVARNA) eller tredje part å McCulloch s vägnar samlar in från denna Webbplats och vilka åtgärder som vidtas för att skydda dina personuppgifter. Om du inte samtycker till denna Integritetspolicy, får du inte använda denna Webbplats. Denna Integritetspolicy kan då och då ändras, så titta igenom den på nytt med jämna mellanrum.


Allmänt

Vänligen lägg märke till att för att delta i vissa av våra funktioner och aktiviteter och för att få tillgång till vissa av våra produkter och tjänster, krävs det att du på vissa delar av Webbplatsen tillhandahåller information som e-postadress, namn, postadress, telefonnummer och personnummer (”Personuppgifter”) som identifierar dig. Därför måste du fullt ut förstå och entydigt gå med på insamling, användning och överföring av sådana Personuppgifter enligt de villkor och förutsättningar som anges i denna Integritetspolicy.


Insamling och användning av Personuppgifter och annan användarinformation

Personuppgifter bevaras och administreras av McCulloch och används för att underlätta användningen av våra produkter och/eller webbtjänster. Om du lämnar ytterligare Personuppgifter för att få information tillbaka från oss – exempelvis broschyrer och kataloger – samlar vi in och lagrar dessa uppgifter. Informationen gör det möjligt för oss att svara på din informationsförfrågan. Informationen kommer att lagras i en rimligt säker och skyddad miljö under så lång tid som McCulloch anser att den kommer att förbättra kommunikationen med dig. Om du önskar ta bort vissa av eller alla dina uppgifter från vårt arkiv, ska du kontakta Husqvarna AB [relevanta post- och e-postadresser].

McCulloch kan komma att fråga efter ytterligare icke-obligatorisk information från dig för att kunna förbättra kunskapen om kunderna eller för att genomföra direktreklamkampanjer eller för att bjuda in dig till tävlingar. Du avgör själv om du ska besvara sådana förfrågningar efter ytterligare information.

McCulloch samlar också in icke-personlig information om användningen av Webbplatsen. Denna information samlas in kollektivt och används endast för interna syften för att hjälpa oss att förbättra din webbupplevelse och för att underlätta ditt besök på Webbplatsen. McCulloch kan komma att koppla denna information till Personuppgifter för att avgöra vilka användare som får tillgång till vilket material, vilket gör det möjligt för oss att förbättra webbplatsen.

McCulloch samlar inte avsiktligt in några Personuppgifter från barn under 18 års ålder, och webbplatsen riktar sig inte mot sådana personer. Vi råder föräldrar och vårdnadshavare att ta aktiv del i barns aktiviteter och intressen på nätet.


Överföring av Personuppgifter

McCulloch kommer inte att överföra (annat än i routingsyfte) de Personuppgifter du tillhandahåller på Webbplatsen till tredje part, utom (a) om du har gett ditt medgivande; (b) om lagen eller ett juridiskt beslut kräver detta; (c) om det sker i syfte att skydda och försvara McCullochs rättigheter eller tillgångar; (d) om det sker i syfte att skydda den personliga säkerheten för Webbplatsens användare; (e) om de överförs till personer eller företag med vilka McCulloch har avtalat att utföra den interna driften av Webbplatsen eller vår verksamhet; (f) om vi har skäl att tro att de omfattas av lagstiftning, bindande bestämmelser eller avtal som upprätthåller riktlinjer för rättvis hantering och adekvat skyddsnivå gällande Personuppgifter. McCulloch förbehåller sig rätten att kontakta lämplig myndighet på företagets vägnar om aktiviteter som kan vara olagliga eller som strider mot McCullochs användarvillkor upptäcks.


Cookies (kakor)

1. Webbplatsen kan använda en teknik kallad ”cookies”. Cookies är små textfiler med information om den webbplats du besöker som sparas på din dator. Dessa cookies används för att öka webbplatsens funktionalitet och för att hjälpa oss att analysera besöken på webbplatsen. Det finns två typer av cookies: En typ används för att ”komma ihåg” information, som ditt användarnamn och lösenord. Dessa cookies sparas på din dator så länge du inte ”loggar ut” ur denna prenumerationsservice. Om du inte använder funktionen ”Fråga inte efter mitt användarnamn och lösenord i fortsättningen” sparas aldrig denna typ av cookies på din dator.

2. Den andra sorten är en så kallad sessionscookie. Den används för att hålla reda på exempelvis vilket språk du har valt på webbsidan. Under ditt besök på en webbplats sparas sådana cookies temporärt i din dators minne. En sessionscookie sparas inte länge på din dator och försvinner normalt när du stänger webbläsaren. Genom att använda sådana cookies hoppas vi på McCulloch att bättre kunna rikta relevant information till våra besökare.
Om du inte önskar acceptera HUSQVARNAs användning av cookies, kan du i de flesta webbläsare konfigurera läsaren så att den avvisar cookies genom att ändra inställningarna för läsaren. Dock kan detta begränsa funktionaliteten och din nytta av Webbplatsen.


Kvalitet

McCulloch åtar sig att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att de Personuppgifter vi samlar in från dig är korrekta, fullständiga och aktuella. Du är dock förpliktigad att endast uppge Personuppgifter som är korrekta, kompletta och aktuella vid tiden för insamlandet. Om du vid ett senare tillfälle uppger att de Personuppgifter vi innehar om dig inte är korrekta, kompletta och aktuella kommer vi utifrån ett skriftligt meddelande från dig att vidta nödvändiga åtgärder för att korrigera Personuppgifterna.


Säkerhet

Även om McCulloch inte kan garantera att obehörig åtkomst aldrig kommer att inträffa, kan du vara helt säker på att McCulloch är mycket noga med att upprätthålla säkerheten vad gäller dina Personuppgifter och att förhindra att obehörig åtkomst genom användning av rimligt ändamålsenlig teknik och lämpliga interna rutiner.


Andra webbplatser

Webbplatsen kan ha länkar till tredje parts webbplatser.

McCulloch har ingen kontroll över, och ansvarar inte för, innehåll eller personuppgiftspraxis som tillhör tredje parts webbplats som länkas till från webbplatsen. Sådana webbplatser kan spara egna cookies på din dator och/eller ha andra rutiner för insamling och hantering av personlig information. Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med dessa webbplatsers riktlinjer gällande sekretess innan du använder dessa.


Ändringar

McCulloch förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, när som helst och utan föregående meddelande ändra, göra tillägg i eller ta bort del av denna Integritetspolicy i dess helhet eller del av den. Ändringar i denna Integritetspolicy börjar gälla då de publiceras på Webbplatsen. Ditt fortsatta användande av Webbplatsen efter att någon typ av ändring gjorts i denna Integritetspolicy räknas som ett godkännande av dessa ändringar.

Användningsvillkor

Medan information som tillhandahålls genom McCullochs webbplats förmodas vara korrekt då den läggs ut, lämnar McCulloch inga garantier rörande den, hypertextlänkar eller annan information som inhämtas från McCullochs webbplats och tar inte på sig något rättsligt ansvar för felaktigheter eller utelämnad information på McCullochs webbplats. All information tillhandahålls och ska användas på det villkoret att McCulloch inte är skadeståndsskyldig för någon som helst förlust, skada eller utgift av något slag som kan uppstå, oavsett om den helt eller delvis, direkt eller indirekt, är en konsekvens av besökarens eller annan persons användning av eller tilltro till sådan information.

Copyright-meddelande

För innehållet på webbplatsen gäller copyright © 2011 Husqvarna AB (publ) (eller dess dotterbolag där så anges och/eller dess licensgivare), 561 82 Huskvarna, Sverige. Med ensamrätt.

Information på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, text, bilder och ljud, får inte, med undantag för strängt privata ändamål eller där så annars anges, reproduceras, överföras, distribueras eller lagras utan föregående skriftligt tillstånd från Husqvarna AB (publ). Det är uttryckligen förbjudet att göra ändringar av innehållet på webbplatsen.

Vissa delar av webbplatsen innehåller bilder som lyder under dess upphovsmäns copyright.

Varumärken

Om inget annat anges ägs alla varumärken, företagslogotyper och företagsemblem som visas på webbplatsen av Husqvarna AB (publ) (eller dess dotterbolag).

Inga garantier eller utfästelser

INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBSIDA TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK". INTE I NÅGOT FALL ANSVARAR McCulloch GENTEMOT NÅGON PART ELLER FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT ELLER SPECIELL SKADA ELLER FÖLJDSKADA FÖR NÅGON ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS, ELLER NÅGON ANNAN HYPERLÄNKAD WEBBPLATS, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLUST AV INTÄKT, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA DATA PÅ ERT INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM ELLER ANNARS, ÄVEN OM VI UTTRYCKLIGEN UNDERRÄTTAS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN SKADA.

McCulloch lämnar inga garantier eller utfästelser av något slag för andra webbplatser du kan få åtkomst till genom denna webbplats. Sådana tillhandahålls endast för att underlätta och betyder inte att McCulloch tar på sig eller accepterar något ansvar för innehållet eller användningen av sådana webbplatser. Dessutom är det upp till dig att vidta försiktighetsmått och säkerställa att vad du än väljer att använda är fritt från sådant som virus, maskar, trojanska hästar och annat av destruktiv natur.

Informationen på denna webbsida kan innehålla tekniska oriktigheter och typografiska fel.

Informationen på denna webbplats kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande eller förpliktelse.

Information som publiceras på webbplatsen kan innehålla referenser eller korsreferenser till produkter och tjänster från McCulloch som inte har tillkännagetts eller finns tillgängliga i ditt land. Riktigheten i sådan information kan inte garanteras, särskilt som denna information är föremål för förändring, specialkrav och tillgänglighet, och sådana referenser innebär inte att McCulloch har för avsikt att tillkännage sådana produkter, tjänster osv. i ditt land. Kontakta din lokala återförsäljare för fullständig information rörande de produkter, tjänster etc. som kan finnas tillgängliga för dig att beställa.

Specifik programvara som finns tillgänglig på denna webbplats

All programvara som kan vara tillgänglig för nedladdning från denna webbplats (”Programvaran”) är arbete med upphovsrätt som tillhör HUSQVARNA AB (publ) (eller något av dess dotterbolag) och/eller dess leverantörer.

Användning av Programvaran styrs av villkoren i slutanvändarlicensavtalet, om sådant finns, som medföljer eller ingår i Programvaran (”Licensavtal”). Om inte annat följer av Licensavtalet är Programvaran tillgänglig för nedladdning endast för användning av slutanvändare. All återgivning eller vidaredistribution av Programvaran som inte sker i enlighet med Licensavtalet kan leda till civil- och straffrättsliga påföljder.

UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE ÄR KOPIERING ELLER ÅTERGIVNING AV PROGRAMVARAN TILL ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR VIDARE ÅTERGIVNING ELLER VIDAREDISTRIBUERING UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN.

PROGRAMVARAN GARANTERAS, OM ALLS, ENDAST I ENLIGHET MED VILLKOREN I LICENSAVTALET. FÖRUTOM VAD SOM GARANTERAS I LICENSAVTALET FRÅNSÄGER SIG McCulloch HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR VAD GÄLLER PROGRAMVARAN, INKLUSIVE ALLA INDIREKTA GARANTIER OCH VILLKOR VAD GÄLLER SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG.

Kommentarer, frågor och förslag

Lägg märke till att all information, ej begärda förslag, idéer eller annat inskickat material kommer att anses vara ej konfidentiellt och ej av någon ägt. Genom att skicka information eller material, ger du McCulloch en obegränsad oåterkallelig licens att använda, återge, visa, utföra, ändra i, överföra och distribuera dessa material eller denna information, och du samtycker också till att McCulloch får använda alla/allt idéer, koncept, kunnande och tekniker du skickar till oss för vilket syfte som helst.

Startsida Följ Juridiskt